Suomen Anarkistiliiton lentolehtinen 1990-luvun lopulta

HARVAINVALTA, SEN SEURAUKSET JA VAIHTOEHDOT

Elämme harvainvallan yhteiskunnassa. Pienen taloudellisen ja poliittisen eliitin käsissä on valta päättää yhteisistä asioistamme, kun taas tavallisen kansalaisen tehtäväksi jää sopeutuminen valtaeliitin päätöksiin. Harvainvalta ja siihen olennaisesti kuuluva kilpailu rahasta ja vallasta ovat lyöneet leimansa kaikille yhteiskunnan aloille.

Suomen Anarkistiliitto (SAL)

 

TYÖTTÖMYYS JA PALKKAORJUUS

Terveellä järjellä ajateltuna on käsittämätöntä, ettei työhaluisille ihmisille muka löydetä yhteiskunnastamme työtä. Toisaalta toiset ovat taas pakotettuja raatamaan tuntikaupalla saadakseen välttämättömän elantonsa. Työttömyys onkin vain oire tuotantovälineiden keskittymisestä harvojen käsiin. Näin valtaosalle ihmisistä työnteko on täysin riippuvainen ylempien päätöksistä - ei siitä miten, minkä hyväksi tai kuinka paljon he itse haluaisivat työskennellä. Nämä työntekoa koskevat päätökset tehdään rahataloudellisten voittolaskelmien perusteella, ei inhimillisen hyvinvoinnin lisäämisen kannalta.

Joukkotyöttömyys on suurpääomalle edullinen, mutta sekä palkkatyöläisille että työttömille surkea asia. Johto sanelee entistä enemmän sen, miten työpaikoilla ja työpaikkahaastatteluissa tulee käyttäytyä. Se ettei työttömyysongelmaa ole vakavissaan haluttu ratkaista, kertoo siitä, keillä on valta yhteiskunnassamme.

EKOLOGINEN KRIISI JA VOITTOJEN KASAAMINEN

Samaan aikaan kun kasvihuoneilmiö voimistuu, otsoniaukko laajenee, maaperä köyhtyy, ilma huononee ja metsät tuhoutuvat, tuotantojärjestelmämme jatkaa kuin mikään ei olisi vialla. Kun tuotannon tarkoituksenmukaisuus arvioidaan puhtaasti sen tuottaman voiton perusteella, ei muuta voi odottaakaan.

Taloudellisesta kasvusta ja yhä hyödyttömämpien tavaroiden määrästä on tullut itseisarvo. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että kasvava tavarapaljous lisäisi todellista hyvinvointiamme. Itse asiassa viime vuosikymmenten päihde-, väkivalta- ja itsemurhatilastot todistavat päinvastaista.

NÄENNÄISDEMOKRATIA

Yhteiskunnallinen päätösvalta on siirtymässä yhä enemmän kansainvälisille suuryrityksille ja niiden etuja ajaville kansainvälisille organisaatioille (EU, Kansainvälinen Valuuttarahasto, Maailman Kauppajärjestö WTO yms.). Entinen, edes muodollisesti demokraattinen päätöksentekojärjestelmä on menettämässä yhä enemmän merkitystään. Sanomme muodollisesti demokraattinen, koska parlamentaarinen järjestelmä on mielestämme edustanut rajoitettua harvainvaltaa, ei kansanvaltaa. Äänestäjät saavat valita poliitikot, mutta heillä on lähes olemattomat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa nämä harjoittavat.

Yhä keskittyneemmät ja harvainvaltaisemmat mediayhtiöt hallitsevat valtaosaa tiedotuskentästä. Kun tiedotusvälineet ovat yhä pienemmän ihmisryhmän omistuksessa ja hallinnassa, voivat nämä määritellä asiat, joista tiedotetaan ja sen miten niistä tiedotetaan. Sananvapauden tulkinta ja sen laajuus on sitä mikä kulloinkin on (media)eliitin edun mukaista.

NATIONALISMI JA ASEVARUSTELU

Yksi harvainvaltaisen järjestelmän tukijaloista on nationalismi. Paasaamalla “isänmaallisuutta“ ja “kansallista yhtenäisyyttä“ ihmisiä yritetään saada samaistumaan valtaeliittiin. Niin lisätään ihmisten kuuliaisuutta ja estetään näitä liittymästä yhteen muiden maiden alistettujen kanssa.

Yhtenäisyyden myytin lujittamiseksi luodaan myös erilaisia uhkakuvia, jotka ovat usein hyvin epätodennäköisiä ja mielettömiä. Ne saavat kuitenkin kansalaiset etsimään turvallisuutta johtajistaan ja sopivat usein tekosyiksi toimenpiteisiin, joiden takana on hallitsevan eliitin etu. Hyvästä esimerkistä käy asevarustelun lisääminen aikana, jolloin turvallisuusuhkat ovat lähes olemattomia ja jolloin turvallisuutta olisi järkevintä luoda rakentamalla kansainvälistä solidaarisuutta. Samaan aikaan kun sosiaalipalveluja ja kansainvälistä kehitysyhteistyörahoitusta on vähennetty, ovat sotilasmenot vain kasvaneet!

RASISMI

Työttömyyden tavoin rasismi ei ole erillinen ilmiö, vaan myös se liittyy epätasa-arvoiseen yhteiskuntarakenteeseen. Kun työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien todelliset aiheuttajat ovat ulottumattomissa, purkautuu turhautuminen heikommassa asemassa oleviin. Ulkomaalaiset ovat helposti erottuva ihmisryhmä, ja siksi ensimmäinen vihamielisyyden kohde. Samat asenteet, jotka näkyvät pakolaisiin ja muihin ulkomaalaisiin kohdistuvassa vihassa, toistuvat kuitenkin myös puheissa “laikoista työttömistä“ ja muista “sosiaalipummeista“.

VALLANKUMOUKSEN AIKA!

Yhteiskuntamme ongelmia ei ratkaista pinnallisilla uudistuksilla. Kehityksen suunnan kääntämiseksi on muutettava koko yhteiskuntarakenne. Uuden yhteiskunnan tulisi rakentua paikalliselle ja suoralle demokratialle. Ihmisillä tulisi olla oikeus päättää itseään koskevista asioista. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa monin eri muodoin, mutta keskeistä on nykyisen valtahierarkian kumoaminen. Emme tarvitse johtajia ja poliitikkoja päättämään puolestamme - voimme päättää asioistamme itse ja yhdessä. Kaikkea edustuksellisuutta on tietysti vaikea poistaa eri yhteiskunnan alueilta, eikä se välttämättä ole tarpeellistakaan. Edustajilla ei kuitenkaan pitäisi olla nykyisenkaltaista itsenäistä päätösvaltaa, vaan heidän olisi edustettava oman yhteisönsä mielipiteitä ja heidän päätöstensä tulisi olla alisteisia yhteisön päätöksille.

Kapitalistisen riisto-, roska- ja tuhotalouden lopettaminen on välttämätöntä. Tuotanto on saatava työntekijöiden ja kansalaisten suoraan hallintaan, pois suuromistajilta ja poliittiselta eliitiltä (valtio). Tämä mahdollistaa tuotannon muuttamisen ihmisten tarpeita vastaavaksi ja ekologisesti kestäväksi, sekä sen tulosten tasa-arvoisen jaon.

SUOMEN ANARKISTILIITTO

Suomen Anarkistiliitto perustettiin vuonna 1987 toimimaan vapaamman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Taistelemme kaikkien käskyvallan muotojen lopettamiseksi, olkoot ne sitten taloudellisia, poliittisia, yhteiskunnallisia, kulttuurillisia tai seksuaalisia. SAL:n tavoitteena on vapaa, luonnon kanssa tasapainossa oleva yhteiskunta ilman luokkia, hierarkioita ja valtiota, perustuen keskinäiseen apuun ja vapaisiin yhteenliittymiin. Jos haluat lisätietoja tai mukaan toimintaan, ota yhteyttä!

(yhteystiedot)

1